ČKRF » Český Krumlov Tourism

Český Krumlov Tourism

Český Krumlov Tourism je oficiální turistickou autoritou města Český Krumlov. „Pod jednou střechou“ nabízí kvalitní ucelený servis pro návštěvníky destinace, obyvatele města a své partnery. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami přispívá k tomu, aby Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací s akcentem na cílovou turistickou klientelu, prodlužování a navýšení počtu pobytů a zapojování širší nabídky města a blízkého okolí do návštěvnických programů. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov, je klíčovou součástí destinačního managementu Český Krumlov = spolupráce a kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem.

Poslání ČESKÝ KRUMLOV TOURISM

  • Zajistit kvalitní turistický servis pro návštěvníky Českého Krumlova. 
  • Být výkonnou a respektovanou marketingovou, servisní a obchodní organizací pro partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni.
  • Spoluvytvářet a naplňovat oficiální marketingovou a komunikační strategii destinace Český Krumlov.
  • Být klíčovou součástí destinačního managementu Český Krumlov, podílet se na řízení a rozvoji trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve městě (prostřednictvím naplňování systému kontinuálního sběru, sledování a vyhodnocování dat). 

Činnost ČESKÝ KRUMLOV TOURISM 

Management a marketing turistické destinace Český Krumlov


Management, plánování v oblasti cestovního ruchu (poradní orgán vedení města při rozhodování v záležitostech města týkajících se cestovního ruchu - odborná stanoviska ve fázi schvalovacího řízení, podílení se na strategickém plánování města, spoluvytváření koncepčních dokumentů rozvoje města) / Propagace a podpora prodeje (ediční činnost, účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích v České republice i v zahraničí, organizace speciálních poznávacích pobytů pro zástupce cestovních kanceláří, agentur a touroperátorů, správa fotobanky destinace Český Krumlov, realizace a marketingová podpora projektů na podporu prodeje destinace, propagace akcí, pořádaných ve spolupráci s městem Český Krumlov a partnery v destinaci) / PR a komunikace v oblasti cestovního ruchu (spolupráce s médii, organizace tiskových konferencí, press tripů, inzerce, monitoring a archivace zpráv, tiskové zprávy a servis, e-komunikace, tvorba pozitivní image destinace) / Internetová prezentace www.ckrumlov.info (správa a rozvoj Oficiálního informačního systému Český Krumlov v oblasti turistické/volnočasové pro širokou i odbornou veřejnost, elektronické zpravodajství) / Marketingový výzkum, statistika (sledování výkonnosti a zatížení destinace pomocí pravidelných marketingových analýz a statistických šetření) / Spolupráce a komunikace s místními, regionálními, celostátními i zahraničními institucemi a autoritami cestovního ruchu, zastupování Českého Krumlova v profesních sdruženích cestovního ruchu / Koordinace a spolupráce s místními subjekty cestovního ruchu a kultury (komunikace, podpora tvorby nových turistických produktů, školící a vzdělávací činnost, osvěta, management kvality, iniciace a spolupráce na programech v oblasti kultury a volného času) / Krizový management a komunikace cestovního ruchu / Získávání grantových a dotačních prostředků na podporu rozvoje cestovního ruchu.


Turistický servis
Informační servis 364 dní v roce pro návštěvníky destinace a občany města / Distribuce propagačních materiálů / Zprostředkování ubytování a ostatních turistických služeb / Zajištění průvodcovských služeb / Rezervace a prodej vstupenek a jízdenek / Provozování cestovní kanceláře (zajištění pobytových programů – zpracování poptávek individuální a skupinové turistiky, firemních a konferenčních akcí) / Směnárenské služby / Veřejný internet / Úschovna zavazadel / Kopírovací služby / Prodej turistických tiskovin, publikací a suvenýrů prostřednictvím obchodu („Gift Shop“) / Vyřizování reklamací a dotazů v návštěvní knize Oficiálního informačního systému Český Krumlov.


Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2016