ČKRF » Aktuálně » Projekt nového autobusového nádraží dostává fináln

Projekt nového autobusového nádraží dostává finální podobu

úterý, 28. června 2016

Projekt autobusového nádraží v Českém Krumlově byl po neúspěšných hledáních privátních investorů svěřen k přípravě a realizaci Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r. o. (2014). Příprava je od samého počátku s maximální snahou využít dotačních programů, které už v r. 2015 v úvodních informacích naznačovaly možnost spolufinancování projektu tohoto typu z evropských dotačních programů. Konkrétně se jedná o Integrovaný regionální operační program (IROP), který je mimo jiných zaměřen na podporu výstavby dopravních terminálů.

Výzva k podání žádosti, která již přesně definovala, jak mají být projekty koncipovány, byla zveřejněna v březnu 2016. Od té doby probíhají velmi intenzivní práce na zpřesňování projektové přípravy, zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí dotace, pro kterou je stanoven termín 2. 9. 2016.

V uplynulém období byl finalizován detailní stavební program pro řešení celého dopravního terminálu tak, aby maximálně vyhovoval jak potřebám Č. Krumlova, ale také stanoveným dotačním podmínkám. Dále byla zpracována detailní studie komplexního řešení terminálu a všechny zásadní výstupy byly zapracovány do projektu změny územního rozhodnutí, který byl řádně projednán se všemi dotčenými orgány a je v procesu povolování. Na části projektu týkajícího se dopravních staveb (chodníky, vozovky, zastávky a parkoviště) nástupišť a související drobné architektury a technologií se zpracovává projekt pro stavební povolení, který je rovněž povinnou přílohou k žádosti.

Stavební řešení obslužného objektu bude v dalších stupních přípravy řešeno samostatně a s ohledem na stanovené dotační podmínky nebude zahrnuto do dotace. Bude financováno z vlastních zdrojů ČKRF popř. v kombinaci s úvěrem.

Finální podoba celého projektu by měla přinést zásadní změnu jak z hlediska struktury dosavadních služeb, tak i z hlediska jejich kvality. Autobusové nádraží by se mělo proměnit v moderní dopravní terminál, tzn. místo, v kterém na sebe navazuje více druhů přepravy osob: individuální (osobní automobily, kola, motocykly, taxi) a hromadná (autobusy, cyklobusy, minibusy…).

Zveřejněná výzva IROP a na ní navazující Specifická pravidla pro žadatele a příjemce značně určují směr a strukturu projektu. Z dosavadních variant se jeví nejvýhodnější následující:

  • nová stání autobusů s krytými nástupišti v celkovém počtu 13, dále 2 krytá výstupní stání,
  • nové pozemní parkoviště pro 120 stání osobních automobilů (sloužící i v režimu P+R)
  • plochy pro rychlé nastoupení a vystoupení cestujících přijíždějících osobními auty (K+R)
  • plochy pro úschovu jízdních kol a jednostopých vozidel (B+R)
  • plochy pro stání taxislužeb a shuttlů

Červenec a srpen 2016 budou věnovány intenzivním přípravám žádosti o dotaci. Předpokládá se, že informace o tom, jestli projekt uspěl, bude známa ještě do konce roku 2016. Podle toho výsledku se pak zpřesní harmonogram prací a rozsah jednotlivých fází projektu.

V každém případě se však počítá se zahájením realizační fáze projektu na jaře 2017.
 

Ing. Miroslav Reitinger, ČKRF spol. s r.o.